Domov Rada školy Výročná správa

Výročná správa

VÝROČNÁ SPRÁVA

o činnosti Rady školy pri Základnej škole, Juh 1054,

Vranov nad Topľou v roku 2014

 

 

 

            Počas kalendárneho roka 2014 sa uskutočnili štyri zasadnutia rady školy.

 

 

            Prvé zasadnutie sa konalo 29. januára 2014 a členovia rady  na ňom odsúhlasili svoj plán zasadnutí na príslušný kalendárny rok. O návrhu boli vopred informovaní a keďže na zasadnutí neboli žiadne pripomienky, plán bol schválený. V nasledujúcom bode riaditeľka školy informovala o adaptácii žiakov 5. ročníka na výchovno-vzdelávací proces II. stupňa, miernom zhoršení vzdelávacích výsledkov, ale i nižšom počte znížených známok zo správania na polročnej klasifikácii. Členovia rady ďalej dostali informáciu o 69 zapísaných deťoch do 1. ročníka a rovnako o aktivitách školy za ostatné dva mesiace – vianočnej akadémii, dni otvorených dverí a školskom plese. Diskusné príspevky ocenili prácu pedagógov a vedenia školy, ktorá prináša stále zreteľnejšie pozitívne výsledky.

            Druhé zasadnutie rady sa konalo 24. apríla 2014. Riaditeľka školy informovala o spôsobe financovania školy – výška rozpočtu, najdôležitejšie oblasti jeho čerpania, zníženie kvôli miernemu poklesu žiakov. Nasledujúca informácia bola o Testovaní 9 – výsledky 50 testovaných deviatakov boli opäť niekoľko percent nad celoslovenským priemerom a s uspokojením bola konštatovaná skutočnosť, že žiaci potvrdili úroveň svojich polročných klasifikačných hodnotení zo slovenského jazyka i matematiky. Pozitívne bola hodnotená tiež spolupráca základnej školy a rady rodičov, pričom rada aktuálne reaguje na aktivity a problémy školy. Žiaci ZŠ Juh sa zapojili do elektronického testovania a overovania matematickej gramotnosti žiakov ôsmeho ročníka. Členovia boli informovaní o budovaní klziska pred pretlakovou halou, ktoré sa bude využívať aj v lete ako ihrisko na hokejbal. V diskusii odpovedala riaditeľka na otázku financovania pretlakovej haly s uvedením, že nie je v strate. Bolo daný návrh, aby riaditeľka školy vypracovala niekoľkoročné porovnanie niektorých zaujímavých čísel dotýkajúcich sa života školy a prehľadné grafy z týchto údajov by mohli byť uverejnené na stránke školy. Ďalšie otázky sa dotýkali vyplácania odchodného, výšky financií z 2 % zo zaplatenej dane z príjmov a zo zberu papiera. Bolo navrhnuté zlepšenie vizualizácie školy formou reklamných a propagačných predmetov.

            Tretie zasadnutie rady školy sa uskutočnilo 8. októbra 2014 a začalo sa informáciou o organizačnom, personálnom a materiálno-technickom zabezpečení školy v školskom roku 2014/2015. O vzdelávanie a chod školy sa stará 37 pedagogických zamestnancov a 10 nepedagogických zamestnancov. Pracovný pomer ukončili dve vychovávateľky, nastúpili tri nové vychovávateľky, po jednej novej učiteľke na I. aj na II. stupeň a ako nová zamestnankyňa pribudla asistentka. Do 24 tried nastúpilo 556 detí, v 6 oddeleniach ŠKD je 164 žiakov. Ďalšia informácia bola o pláne činnosti školy na daný školský rok, ktorý je pre verejnosť prístupný na webovej stránke školy. V pláne bolo potrebné znížiť počet podujatí a aktivít, ktoré škola organizuje tak, aby sa pozornosť sústredila najmä na kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti. Rada školy prijala bez pripomienok správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2013/2014. Rovnako bez pripomienok vzala na vedomie ŠkVP na šk. rok 2014/2015, ktorý neobsahoval žiadne zmeny oproti predchádzajúcemu školskému roku.  V diskusii sa členovia rady zaujímali o disciplínu žiakov a možnosti jej udržiavania, o výstavbu klziska a o spôsoby, akými škola zabezpečuje technickú podporu vyučovania.

            Štvrté zasadnutie rady sa uskutočnilo 17. decembra  2014 a v úvode členovia schválili plán zasadnutí na nový kalendárny rok bez pripomienok. Riaditeľka školy informovala o zápise žiakov do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční slávnostnou formou o mesiac, ale rodičia môžu svoje deti zapísať i kedykoľvek potom. Členovia rady boli informovaní tiež o aktivitách školy za ostatné dva mesiace, ale aj o tých, ktoré školu v najbližšom období čakajú. Prebieha napríklad ďalšia etapa digitalizácie školy – pripravuje sa tabletová učebňa a deviataci sú pravidelne elektronicky testovaní. Okrem aktivít a prvých úspechov školy v tomto školskom roku sa však pedagógovia potýkajú s výchovnými problémami žiakov a nedostatočným záujmom o spoluprácu so školou zo strany rodičov.

 

            Rada školy nemala na svoju činnosti pridelené žiadne finančné prostriedky z rozpočtu školy. Vedenie školy napriek tomu umožňovalo rade školy využívať školské zariadenia a materiál (telefón, kopírka, kancelársky papier) na zabezpečenie jej činnosti.

  


Vo Vranove nad Topľou 7. 4. 2015                       Vypracovala: PaedDr. Jana Radová

Share