Domov Projekt Comenius

Projekt

Záverečné vyhodnotenie

Vyhodnotenie celého projektu je zverejnené na stránkach European Shared Treasure

 

Projekt Comenius

Názov projektu:
Ako veľa alebo málo si rozumieme – 15 rokov v živote dvoch blízkych národov

Čítať celý článok...

 

Ciele partnerstva

Hlavným cieľom je sledovanie spoločných a rozdielnych zvykov, jazyka, povestí českého a slovenského národa a posilnenie jazykových schopností žiakov vo vyučovacom jazyku partnerských škôl a v anglickom jazyku. Tento cieľ má priamu súvislosť s výchovou k mysleniu v európskych a globálnych súvislostiach a multikultúrnou výchovou, vedie žiakov k rozvoju a integrácii základných vedomostí potrebných pre porozumenie sociálnym a kultúrnym odlišnostiam medzi národmi a zároveň k poznávaniu vlastného kultúrneho zakotvenia, tradícií a hodnôt.

Čítať celý článok...

 

Rozdelenie úloh

Koordinátor bude každý mesiac monitorovať, či sú plánované aktivity na obidvoch partnerských školách v súlade s obsahovým a časovým rámcom projektu. Zistenia získané monitoringom vyhodnotí a podľa potreby skoordinuje ďalšiu činnosť oboch inštitúcií na projekte.
Partnerská škola bude koordinátorovi raz mesačne pomocou elektronickej pošty zasielať vyhodnotenie aktivít prebiehajúcich na jej škole.
Koordinujúca škola vypracuje evalvačné dotazníky pre žiakov a pedagógov, ktorí budú na projekte pracovať. Obidve inštitúcie tieto dotazníky raz za rok vyhodnotia.

Čítať celý článok...

 

Popis partnerstva

Naše partnerstvo je zamerané hlavne na žiakov. Žiaci budú zapojení do všetkých troch častí práce na projekte, tzn. do plánovania, realizácie i hodnotenia projektových aktivít. Pedagógovia pripravia iba časový a obsahový rámec projektu. Žiaci, ktorí budú súčasťou žiackeho realizačného tímu, témy rozpracujú a aktivity zrealizujú. Napr. pri téme Orbis pictus je obsahovým rámcom určené, že pôjde o trojjazyčný obrázkový slovník, ktorého hlavnými témami bude škola, rodina, cestovanie a tradície.

Čítať celý článok...